Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
BIODERMA
BIODERMA PHOTODERM NUDE TOUCH SPF50+ NATURAL 40ML
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 127559
Barcode: 3401360195349
23,30€ 17,65€

_²Ίϋί_ύ Ήί 100% _Ϋ_ώΆ- _-ΈΪ±ά Ήί Ϊί_ΊΎΈΎή-ά Liquid to Powder _ί 3 _Ϊ-ϊώά:
- ¦ί ΪύΊ ί_ά±ΉΎή_ ύ ΈίΏΪ_±±ίΫ_Ϊύ Ϋ__, ήώά ί²ΆΎΈύ & ΎΉΎώ_ΉΎ±_ύ ί_ά±ΉΎή_, ΉίΪάΉΎ±_¦ΊίΪάώ _ί ΉάΪ άΏΎΪ_Έί_Ήά ΏΎ²ϊ±ά_
- _ ΆάΈ_ ί_ά±ΉΎή_ ίΏώΪ±_Ώίώ ΪύΊ ΎΉΎώ_ΉΎ±_ύ ΆάΪάΊΎΉ_ Ϊ_Ί _±__ΪώΆ¦Ί Άάώ Ϊ_Ί _-ΈΪ±_Ί _ΪύΊ ίΏώ_-Ίίώά Ϊύ_ ίΏώϊί±Ή-ϊά_, ήώά ΎΉΎώ_ΉΎ±_Ύ άΏΎΪ_Έί_Ήά Άάώ άΏ_ΈΫΪύ Ώ±Ύ_Ϊά_-ά.
- _ώ ίΊΫϊάΪώΆΎ- Ώά±-ήΎΊΪί_ ϊώίώ_ϊ²ΎΫΊ _Ϊά άΊ¦Ϊί±ά _Ϊ±¦ΉάΪά ΪΎΫ ϊ_±ΉάΪΎ_ ά__ΊΎΊΪά_ _Ίά ΉάΪ ΪίΈί-_Ήά ΏΎ²ϊ±ά_.
λΉί_ύ άΏΎΪίΈί_ΉάΪώΆ_ΪύΪά Ήί ΉάΪ άΏ