Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
APIVITA
APIVITA OLISTIC HAIR CARE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 30CAPS & MEN'S TONIC SHAMPOO 250ML
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 128002
Barcode: 5201279068417
19,50€ 14,62€

¦-ά ΎΈΎΆΈύ±_Ή_Ίύ Ώ±_Ϊά_ύ ΆάΪ- Ϊύ_ Ϊ±ώ__ΏΪ__ύ_ Άάώ Ϊύ_ ϊώάΪ_±ύ_ύ_ Ϊύ_ Ϋήί-ά_ Ϊ_Ί ΉάΈΈώ¦Ί. _ΫΉΏΈ_±_Ήά -ώάΪ±Ύ___ - ¦-°ΎΫΈί_ ήώά Ϋήώ_ ¦άΈΈώ- Άάώ =²_ώά (30 caps): _Ϊά ΏΈά-_ώά Ήώά_ ώ_Ύ±±ΎΏύΉ_Ίύ_ ϊώάΪ±Ύ___ _ΫΉέ-ΈΈΎΫΊ _ΪύΊ ίΊϊΫΊ-Ή__ύ Ϊ_Ί ΉάΈΈώ¦Ί Άάώ Ϊ_Ί ΊΫ_ώ¦Ί ίΊ¦ έΎύϋΎ²Ί _ΪύΊ ϊώάΪ_±ύ_ύ Ϊύ_ ΫήώΎ²_ _°ύ_ Ϊύ_ ίΏώϊί±Ή-ϊά_.
--__ _ΎΊ_ΪώΆ_ _άΉΏΎΫ-Ί ¦άΪ- Ϊύ_ _±ώ__ΏΪ__ύ_ ήώά λΊϊ±ί_ (250ml): _ΎΊ¦Ίίώ ΪΎ Ϊ±ώ__Ϊ_ Άάώ Ϊά ΉάΈΈώ-, ΆάΪάΏΎΈίΉ- ΪύΊ Ϊ±ώ__ΏΪ__ύ, ίΊ¦ ΪάΫΪ__±ΎΊά